De vergoedingen

De kostprijs die de advocaat aanrekent, bestaat enerzijds uit de uitgaven aangaande de werking van het kabinet, anderzijds uit de honoraria, d.w.z. de vergoeding voor zijn prestaties.

DE VERGOEDINGEN

De honoraria worden in principe per uur berekend, in functie van de tijd die aan het dossier besteed wordt. Het basishonorarium bedraagt 175 € (exclusief btw). Dit bedrag kan verhoogd worden in functie van welbepaalde factoren zoals onder andere de omvang van de zaak, de moeilijkheidsgraad van het dossier, het dringend karakter ervan,de specialisatiegraad van de advocaat of het behaalde resultaat.
Uitzonderlijk kunnen de honoraria berekend worden in functie van de waarde van de zaak. Ze worden dan berekend naar een percentage van de inzet van het geschil of van de teruggewonnen bedragen.
Een combinatie van methodes kan ook worden gebruikt (bv. basishonorarium en resultaatafhankelijk honorarium).
Tenslotte bestaat er ook een abonnement systeem voor terugkomende geschillen.

KOSTEN

- De kosten voor het openen van een dossier bedragen 50 € (exclusief btw).
- De kosten voor het sluiten van een dossier schommelen tussen 0 en 100 € (exclusief btw) naargelang de duur of de omvang van het geschil.
Dit dekt de algemene kosten, de verplaatsingen naar Brussel, de archiveringskosten en de juridische documentatie.
- Dactylografiekosten bedragen 9 € (exclusief btw) per bladzijde.
- Verzendingskosten bedragen 1 € (exclusief btw) per post, 0.50 € (exclusief btw) per fax en 0.25 € (exclusief btw) per mail.
- Kopieën worden verrekend aan 0.20 € (exclusief btw) per pagina en verplaatsingskosten buiten Brussel bedragen 0.75 € (exclusief btw) per km.
- Voor bijkomende onkosten (deurwaarderskosten, griffierechten, aangetekende zendingen...) wordt de kostprijs aangerekend.
- Voor zaken met een internationaal karakter kunnen extra kosten verhaald worden (correspondentie, telefoon, fax...).

Bepalingen en voorwaarden

Bij het openen van het dossier en later tijdens het beheer ervan, worden provisies (voorschotten) gevraagd om gemaakte uitgaven en uitgevoerde prestaties te dekken. Op elk ogenblik kan een tussentijdse onkostenstaat opgemaakt worden.